Policy för dansklubben Altira

Välkommen till dansklubben Altira – dansklubben med engagemang för dans, tävling, gemenskap och utveckling.

Vi på Altira är en hjärtlig skara medlemmar som älskar att dansa, skapa evenemang, kurser och träningar, samt delta på tävlingar i olika sammanhang och nivåer. Vi har tävlingsdansare från nybörjare till tävlande på nationell och internationell nivå.

Vi utövar danser inom ramen för BRR-danserna, (bugg, boogie woogie, och lindy hop) och erbjuder ett stort utbud av modern fox samt inslag av andra dansstilar.

För oss är det viktigt att känna att man utvecklas som dansare och människa, oavsett på vilken nivå man dansar, tävlar, tränar, engagerar sig eller umgås på. Vi är en fördomsfri dansklubb där alla är lika värda oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller social ställning.

Vår vision är att vara en proaktiv klubb som syns ute i samhället och sprider dansglädje till fler i vår omgivning.

Vi är en ideell förening varför engagemang från våra medlemmar, styrelse, ledare/instruktörer och besökare är helt avgörande för vår verksamhet. En verksamhet som är ekonomiskt beroende av kurs-, tränings- och medlemsavgifter, samt försäljning av fika och visst utbud av kläder. 

Vår policy riktar sig till samtliga inom Altira, det vill säga medlemmar, privat-, tävlings- och motionsdansare, styrelse, ledare/instruktörer och övriga besökare, fortsatt benämnd som alla. Vi ser även att du tar hänsyn till vår policy utanför dansklubbens anläggning, till exempel i digitala sociala kanaler.

Syfte

Vår policy är en vägledning för hur vi behandlar varandra och vår danslokal, samt vilka skyldigheter som gäller för oss. Policyn grundar sig på Altiras ledord och följer Svenska Danssportsförbundets Riktlinjer.

Ledord

 • Dans och glädje
 • Sammanhållning och öppenhet
 • Kommunikation, respekt och utveckling
 • Kvalitativa kurser och sund ekonomi

Vi är måna om varandra

 • Uppmuntra ett kamratligt och positivt sätt gentemot varandra, oavsett dansnivå.
 • Bidra till en positiv anda, kamratskap och trivsel i danslokalen samt i digitala sociala kanaler (till exempel bloggar, Facebook, Instagram, sms och Messenger).


Våra skyldigheter

 • Du delar värderingar som respekt och tolerans för allas våra olikheter. Vi har nolltolerans mot all form av kränkande behandling i danslokalen, på dansgolvet samt i sociala medier (bloggar, Facebook, Instagram, sms och Messenger).
 • Vi har en drog- och dopingsfri miljö.
 • Anmäl om något är trasigt eller uppkomna risker som behöver åtgärdas, se kontaktväg till styrelsen längre ner.

Vårda vår danslokal

Samverka för en ren och god miljö:

 • Torrmoppa/damsug/sopa golven
 • Plocka undan efter dig
 • Fyll/töm diskmaskinen
 • Torka bord/bänkytor
 • Fyll på tork- och toalettpapper vid behov
 • Kaffemaskinen, fyll på kaffe, mjölkpulver, choklad, socker och töm kaffesump, rengör spillbrickan.
 • Släng sopor och töm pantbehållaren vid behov, sopkärl finns utanför entrédörren och pant läggs i säck, som placeras i städskrubben.
 • Stäng nödutgången
 • Stäng av musikanläggning och lås musikskåpen
 • Släck lampor
 • Lås lokalen samt ytterdörr

Övriga riktlinjer och policy

 • Medlemmar bör inte göra marknadsföring för eget syfte genom Altiras kanaler (tex. marknadsföra företag, sälja produkter, promota företag osv.)
 • All typ av produktförsäljning i klubblokalen eller genom Altiras kanaler måste ha styrelsens godkännande.
 • Alla typer av marknadsföring; anslagstavlan, flyers, nyhetsbrev, sociala medier, webbplats etc. bör följa Altiras riktlinjer och respektera Altiras varumärke/profil. 
 • Undvika inom all typ av kommunikation att använda ev. företags/privata e-postadresser, samt webbadresser som ligger utanför Altiras verksamhetsområde. 
 • Alla typer av frågor gällande verksamheten, medlemmar och anmälningar bör hänvisas i första hand till Altiras webbplats, www.altira.nu eller e-post info@altira.nu. Ledare kan ge ut sina telefonnummer om behov finns. 
 • Texter som skapas för kurser och andra typer av evenemang bör följa Altiras riktlinjer.

Undantag från ovan ska godkännas av styrelsen.

Riktlinjer

Följa Altiras grafiska profil,användaett vårdat och begripligt språkbruk via Altirasbestämda kontaktvägar. 

Klubbens skyldigheter

 • Altira är skyldig att aktivt arbeta för att upprätthålla en nolltolerans från all typ av kränkande behandling. Lämpliga åtgärder bör annars vidtas.
 • Medlemspolicyn ska vara känd av medlemmar, ledare och styrelse.
 • Policyn samt klubbens värderingar ska finnas tillgängliga på Altiras webbplats www.altira.nu. Alla kursdeltagare ska få information vid kursstart om var de kan hitta informationen.

Ansvar och uppföljning

 • Ansvaret för att dessa regler följs är gemensamt för alla som är aktiva inom klubben.
 • Ledare och styrelsemedlemmar fungerar som goda förebilder för våra medlemmar.
 • Styrelsen och klubbens ledare/instruktörer är ansvariga för att policyn kommuniceras till medlemmar och andra, samt att den följs upp.
 • Styrelsen ansvarar för att hålla policyn uppdaterad. Aktuell policy finns på föreningens webbplats, www.altira.nu.


Om medlemspolicyn eller stadgarna inte följs

 • Vid konflikter eller om medlemspolicyn inte följs, ska det tas upp med berörd person. I första hand av den närmaste företrädaren i situationen där konflikten uppstår. Kan inte konflikten lösas har klubbens företrädare rätt att varna och/eller avhysa personen från klubbens lokaler.
 • Händelsen rapporteras alltid till styrelsen. Klubben försöker så långt det är möjligt att lösa uppkomna problem eller konflikter genom samtal och med respekt för de som berörs.
 • Om konflikten/problemet inte kan lösas, kan styrelsen, som en sista utväg besluta om att utesluta medlemmar. 

Kontakt
Vid frågor kring medlemspolicyn, stadgar, bidrag till förbättringar, anmälan om åtgärder, kontakta styrelsen.

Uppstår problem under en kurs eller ett event kontakta kursledare, instruktörer, arrangörer för event, samt representanter från styrelsen vid behov.

Mailkontakt styrelsen: styrelsen@altira.nu

Sundsvall 2024-03-25