Policy DK Altira

Altira är en ideell förening. Föreningens verksamhet bygger på ett stort ideellt
engagemang från våra medlemmar, styrelse och ledare. Klubben är ekonomiskt
beroende av kurs-, tränings- och medlemsavgifter.

– Denna policy omfattar alla medlemmar i Altira oavsett om du är ledare, elev, privatdansare eller tävlingsdansare och gäller vid sidan av klubbens övriga styrdokument. Policyn är gällande även utanför dansklubbens anläggning.
– Policyn omfattar även dig som inte är medlem men vistas i lokalen i samband med olika typer av evenemang.

Syfte
Denna policy har arbetats fram för att vara en vägledning för hur vi bör behandla varandra och vår danslokal samt vilka skyldigheter som gäller för både besökare och medlem. Policyn grundar sig på Altiras ledord och följer Svenska Danssportsförbundets Riktlinjer.

Ledord
– Dans & glädje
– Sammanhållning och öppenhet
– Kommunikation, respekt och utveckling
– Kvalitativa kurser och sund ekonomi

Skyldigheter som medlem
Att vara medlem i Altira eller deltagare i våra evenemang innebär att du vill bidra till bästa möjliga kamratskap och trivsel och att du delar värderingar som innebär nolltolerans mot dåligt uppförande i alla sammanhang.
Altira har i många sammanhang sett en tydlig koppling mellan gott kamratskap och trivsel i vår danslokal och på våra dansevent.
Att känna att man utvecklas som dansare oavsett på vilken nivå man dansar, tävlar, tränar eller umgås på är mycket viktigt för dansklubben. På så sätt skapar man en positiv och öppen miljö där alla kan känna sig välkomna.
Vår vision är att alla våra medlemmar och besökare har sitt hjärta med och uppträder korrekt när man är i danslokalen eller representerar klubben i andra sammanhang.

Hur vi bör behandla varandra
– Eftersträva och uppmuntra ett kamratligt och positivt sätt gentemot alla som vistas i klubben
– Ta avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning även på sociala medier (bloggar, Facebook, Instagram mm) via sms och Messenger
– Tänk på att du i mångas ögon ses som en representant för dansklubben t ex vid sociala dansevent / tävlingar och då du skriver inlägg på sociala medier
– Om något känns fel, ta ditt ansvar och prata om problemet med någon person som du har förtroende för, någon styrelseledamot eller annan medlem
– Se till att hålla alla om ryggen och sätt dans och tävlingsglädje i första rummet
– Se till att ge alla våra dansare oavsett nivå, uppmuntran och stöd
– Värna om öppenhet och god stämning i alla sammanhang, ett ”hej” och ett leende betyder mycket!
– Värna om att alla medlemmar på bästa sätt representerar klubbens varumärke när de vistas i danslokalen eller på andra platser

Hur vi bör behandla vår danslokal
– Ta ansvar för en god miljö genom att följa rutiner och riktlinjer.
– Det hör till att diska, och torka bord/bänkytor efter sig
– Bära ut sopor när det behövs & moppa golv vid behov
– Tänk på att släcka lampor, stäng nödutgången och lås ordentligt när du lämnar lokalen
– Ta väl hand om musikanläggningen efter varje träningstillfälle och lås båda musikskåpen.
– Säg till om något är trasigt eller behöver åtgärdas
– Säg till om du upptäcker faror för människor
– Tänk på att vi alla ansvarar för att det ser snyggt ut i lokalen

Andra riktlinjer och policy
– Medlemmar bör inte göra marknadsföring för eget syfte genom Altiras kanaler (tex. marknadsföra företag, sälja produkter, promota företag osv.)
– All typ av produktförsäljning i klubblokalen eller genom Altiras kanaler måste ha styrelsens godkännande.
– Alla typer av marknadsföring; anslagstavlan, flyers, nyhetsbrev, sociala media, hemsida mfl. bör följa Altiras riktlinjer och respektera Altiras varumärke/profil.
– Undvika inom all typ av kommunikation att använda ev. företags/privata e-postadresser, samt webbadresser som ligger utanför Altiras verksamhetsområde.
– Alla typer av frågor gällande verksamheten, medlemmar och anmälningar bör hänvisas i första hand till Altiras hemsida eller till Altiras  e-post. Ledare kan ge ut sina telefonnummer om behov finns.
– Texter som skapas för kurser och andra typer av evenemang bör följa Altiras riktlinjer.

Undantag från ovan ska godkännas av styrelsen.

Riktlinjer:
Följa Altiras grafiska profil,användakorrekt (vårdad) språkbruk samtanvända Altirasbestämda kontaktytor.

Klubbens skyldigheter
Altira är skyldig att aktivt arbeta för att motverka mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Det är viktigt att våra ledare har kunskaper om att upptäcka mobbning tidigt för att klubben ska kunna agera snabbt så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
Medlemspolicyn ska vara känd av medlemmar, ledare och styrelse.
Policyn samt klubbens värderingar ska finnas tillgängliga på Altiras hemsida. Alla kursdeltagare ska få information vid kursstart om var de kan hitta informationen.

Ansvar och uppföljning
Ansvaret för att dessa regler följs är alla som är aktiva inom klubben. Ledare och styrelsemedlemmar bör tänka igenom sitt ansvar genom att vara goda förebilder för våra medlemmar. Styrelsen och klubbens ledare är ansvariga för att policyn kommuniceras till medlemmar och andra samt att den följs upp. Styrelsen ansvarar för att hålla policyn uppdaterad. Aktuell policy finns på föreningens hemsida.

Om medlemspolicyn eller stadgarna inte följs
Vid konflikter eller om medlemspolicyn inte följs, ska det tas upp med berörd person. I första hand av den närmaste företrädaren i situationen där konflikten uppstår. Kan inte konflikten lösas har klubbens företrädare rätt att varna och/eller avhysa personen från klubbens lokaler. Händelsen ska alltid rapporteras till styrelsen. Klubben försöker så långt det är möjligt att lösa uppkomna problem eller konflikter genom samtal och med respekt för de som berörs. Om konflikten/problemet inte kan lösas, kan styrelsen, som en sista utväg besluta om att utesluta medlemmar.

Kontaktpersoner
De personer som man kan vända sig till vid frågor kring medlemspolicyn eller om problem uppstår är ledare och representanter från styrelsen.

Senast uppdaterad 2023-04-11