Välkommen på årsmöte 12 februari 2023

Styrelsen för Dansklubben Altira hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte söndagen den 12/2 2023 klockan 15.00. Mötet kommer att hållas i Dansklubben Altiras lokal på Bergsgatan 126, Sundsvall.

Senaste datum för inlämning av motioner till årsmötet är den 12 januari 2023. Motioner skickas till sekreterare@altira.nu

Länk till handlingar kommer att finnas här samt skickas ut via mail senast en vecka innan mötet.

Hör av dig till styrelsen@altira.nu om du har förslag på ämnen att lyfta under punkten övriga frågor på mötet.

Är du inte redan medlem men vill passa på att bli det för att stötta Dansklubben Altira fyller du i medlemsansökan här [https://dans.se/shop/?org=altira;new;mship]

Varmt välkommen!

———-
Dagordning för årsmöte i Dansklubben Altira

Plats: Altiras lokal, Bergsgatan 126, Sundsvall
Datum: Söndagen den 12 februari 2023
Tid: 15.00

§ 1 Öppnande av Möte
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötets behöriga utlysande
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2022
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Medlemsavgifter fr o m 2024
§ 11 Verksamhetsplan samt budget för 2023
§ 12 Val av styrelsens ordförande på ett år
§ 13 Val av tre ordinarie ledamöter på två år
§ 14 Val av två suppleanter på ett år
§ 15 Val av två revisorer på ett år
§ 16 Val av valberedning på ett år.
§ 17 Beslut om ombud till förbundsmöte och SDF-mötet
§ 18 Motioner
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande